Joan Shalikashvili

Wife of General John Shalikashvili, USA

TAPS Honorary Board, Photo credit: J.M. Simpson